Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.winnicaradosci.pl/sklep
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Winnica Radości, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8882906390, REGON 368843012.
 3. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.winnicaradosci.pl/sklep .
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres siedziby firmy: Kaszubska 5/5, 87-800 Włocławek.
 2. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Kaszubska 5/5, 87-800 Włocławek.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@winnicaradosci.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 696 086 834
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1050 1979 1000 0091 2432 6373
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego adres za zaliczeniem pocztowym.

§ 4

Wymagania techniczne

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Zlecając wysyłkę wyprodukowanych zakupionych książek, autor (Sprzedawca)  działa w imieniu nabywców (Klientów), a więc jest w powyższym zakresie ich pełnomocnikiem, zobowiązanym do przekazania otrzymanych tytułem wysyłki kwot na rzecz Poczty Polskiej lub przewoźników kurierskich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki itp.)
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt pakowania i wysyłki, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby utworzyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”; produkt znajduje się teraz w Koszyku.
 2. zalogować się wpisując dane i klikając na „Zaloguj i kup”; zarejestrować się podając nazwę użytkownika, adres e-mail oraz klikając „Zarejestruj i kup; lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji klikając „Kup jako niezalogowany”;
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz metodę płatności.
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka listowa priorytetowa (nierejestrowana)
 • Przesyłka pocztowa Paczka+
 • Przesyłka pocztowa Paczka+ pobranie
 • Przesyłka kurierska (kurier DPD)
 • Odbiór osobisty w Toruniu lub Włocławku (adresy podane w § 3) 

      2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze osobistym
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność elektroniczna

      3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie przesyłki nierejestrowanej.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w sklepie internetowym  mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie internetowej Sprzedawcy będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać Klientowi przesyłkę zgodną z zamówieniem.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

      8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

      9. Dla zamówień powyżej 150 zł Sprzedawca przesyła Klientowi Produkty na swój koszt. Przy darmowej dostawie Produkty wysyłane są przesyłką priorytetową, ale po dokonaniu za nie wcześniejszego przelewu.

      10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

      11. Złożone zamówienie jest ważne 7 dni. Po tym czasie, jeśli klient nie dokonał wpłaty, zostaje ono anulowane i należy je złożyć ponownie.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty wydania towaru odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem załączenia paragonu, braku uszkodzeń towaru oraz nie naruszenia oryginalnego opakowania.
 2. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą – telefonicznie bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Zwracany Produkt musi być odesłany wraz z dołączonym do niego pisemnym oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu – na adres podany w niniejszym Regulaminie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru.
 4. Koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. 
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.

§ 11

Reklamacja

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
 2. Reklamacja dotycząca zakupionego towaru powinna być złożona przez Konsumenta na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@winnicaradosci.pl. Klient ma prawo do złożenia reklamacji przez miesiąc od daty zakupu towaru.
 3. W reklamacji zawrzeć należy m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Reklamowany towar wraz z opisaną przyczyną reklamacji należy wysyłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 5. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Konsument.
 6. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupiony towar.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego służą do celów realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

      4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

      6. Dane osobowe Klientów znajdujące się w systemie informatycznym Sprzedawcy oraz na skrzynce pocztowej e-mail mogą, na życzenie Klienta, zostać usunięte.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd wybrany przez wnoszącego.